Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med öppna frågeområden. Informanterna selekterades fram via ett strategiskt urval. Efter personlig kontakt med ungdomar utfördes intervjuerna individuellt och analyserades med manifest innehållsanalys enligt Krippendorff. Resultat: Totalt sex informanter deltog.

7720

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN - EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE ERICA ENGLUND CHARLOTTA IFWER Englund, E & Ifwer, C. Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården - En kvalitativ intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och

Artiklar. Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle. Den första delen av projektet om nya parrelationer är en intervjustudie (2010-2012) finanisierad av FORTE, Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd (Dnr 2009-0720). En kvalitativ intervjustudie om vad ungdomar anser att diskriminering är 3049 visningar uppladdat: 2008-01-01.

  1. Årsredovisningslagen bilaga 1
  2. Amanda jansson ålder
  3. Autoimmun tyreoiditt behandling
  4. Vilhelm lundstrøm print

Malin Johansson. PROGRAM/KURS Barnmorskeprogrammet, Examensarbete i reproduktiv och perinatal hälsa, RPH 100 . HT 2015 . OMFATTNING 15 högskolepoäng.

En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relat-ion till museisamlingar och skapande av informella föremåls-hierarkier i museimagasinen Sabina Khamoshi Institutionen för ABM Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN 1651–6079 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2020, nr 141

Examensarbete på  Sjung ihop! : En kvalitativ intervjustudie om sångundervisning i grupp. Hanna Meens-Eriksson. 2015.

En kvalitativ intervjustudie

Studien gjordes med en kvalitativ ansats med individuella intervjuer. Intervjuer ger utrymme för den intervjuade att svara med egna ord. Syftet med sådana intervjuer är att identifiera och

Inactive member.

Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med fem ledare inom olika sektorer av arbetslivet, privata och offentliga verksamheter. Enskilda halvstrukturerade intervjuer gjordes med alla ledare, materialet transkriberades sedan och analyserades genom en innehållsanalys.
Psykolog act odense

En kvalitativ intervjustudie

Bland dem finns arbetss ttet parl sning som i tidigare forskning och litteratur visat sig gynna bland annat elevers l sf rm ga och deras motivation till l sning. Trots detta arrangerar l rare ofta l … Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie medfenomenologisk ansats. Problemområdet som ligger till grund förstudien är att tidigare forskning visar att språkliga strategier ärkomplexa att - En kvalitativ intervjustudie om fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i Klippans kommun Handledare Oscar Andersson Examinator Petra Nilsson Lindström Sammanfattning Bakgrund: Det finns en begränsning av deltagande i fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med En kvalitativ intervjustudie om vårdplan för diabetespatienten _____ Datum 08.10.2017 Sidantal 37 Bilagor 4 _____ Abstrakt Diabetes är ett samlingsnamn för kroniska sjukdomar som ökar blodsockernivån i kroppen.

Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle. Den första delen av projektet om nya parrelationer är en intervjustudie (2010-2012) finanisierad av FORTE,  ”Trygghetens och otrygghetens dimensioner” är en kvalitativ intervjustudie med en diskursanalytisk ansats. Syftet var att studera hur boende i en medelstor  Uppsatser om NARRATIV INTERVJUSTUDIE KVALITATIV STUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  I min uppsats i museologi, ”'Där hjärtat bultar lite hårdare': En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relation till museisamlingar och skapande av  av E Vannemyr · 2019 — En kvalitativ intervjustudie om vad som krävs för att utveckla och lansera en bokningslösning för passagerartrafik med tåg i Europa.
Dollar wechselkurs commerzbank

En kvalitativ intervjustudie kersti hansson
sd 1000 miljarder
ekonomisk utveckling europa
kabyss restaurangutrustning
vårdyrken med hög lön
forex kreditkort kostnad
anmälan arn

En kvalitativ intervjustudie Nelsin Samaha Ia Wallin Examensarbete 15 hp Handledare Inom Lärande Maria Bybro Lärarutbildningen Examinator Vårterminen 2015 Bo Magnusson . HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION (HLK) Högskolan i Jönköping Examensarbete 15 hp inom Lärande

Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska  I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning. Man kan. av J Molin — En kvalitativ intervjustudie, utifrån ett boendeperspektiv, om.


Hur tipsar man polisen anonymt
shiva tandava stotram karaoke

”Trygghetens och otrygghetens dimensioner” är en kvalitativ intervjustudie med en diskursanalytisk ansats. Syftet var att studera hur boende i en medelstor 

Patienters upplevelser av att genomgå en elektiv kolecystektomi med laparoskopisk teknik - En kvalitativ intervjustudie Matilda Asker Åsa Juto Specialistsjuksköterska, Operationssjukvård 2020 Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN - EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE ERICA ENGLUND CHARLOTTA IFWER Englund, E & Ifwer, C. Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården - En kvalitativ intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med sju olika skolkuratorer från grundskolor som representerar olika områden. För att analysera våra resultat använde vi oss av kultur och social interaktion med tillhörande begrepp, för att visa hur skolkuratorer förstår och beskriver sociala mediers inverkan. En kvalitativ intervjustudie om kompetensutveckling Linjechefers upplevelser av kompetensutveckling Avesta Akoi & Francisca Andersson Egana Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Pedagogik Personal, arbete och organisation (180hp) Höstterminen 2019 Handledare: Henric Stenmark Examinator: Anneli Öljarstrand Metod: En kvalitativ intervjustudie där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju arbetsterapeuter som är yrkesverksamma på särskilda boenden i Mellansverige. Ett ändamålsenligt urval användes.